Zasady publikowania artykułów w czasopismach naukowych
w Wydawnictwie Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Czasopisma naukowe wydawane przez Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu mają za podstawowe zadanie upowszechnianie wyników badań naukowych pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu i popularyzowanie ich dorobku naukowo-badawczego.

Przy czasopiśmie naukowym działa Rada Naukowa jako organ opiniodawczo-doradczy oraz Komitet Redakcyjny.

Nabór artykułów do czasopism prowadzą sekretarze redakcji.

Artykuły naukowe są poddawane następującej procedurze recenzowania

 1. Komitet Redakcyjny ocenia artykuł pod względem merytorycznym i formalnym.
 2. Dwóch niezależnych recenzentów spoza Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu sporządza recenzję z zachowaniem następujących zasad:
  • autor i recenzenci nie znają swoich tożsamości (double-blind review process),
  • recenzja jest napisana na formularzu recenzji
  • ocena artykułu jest wyrażona w punktach,
  • recenzja kończy się jednoznaczną konkluzją, czy artykuł może być opublikowany w czasopiśmie.
 3. Komitet Redakcyjny decyduje, czy artykuł będzie opublikowany w danym numerze czasopisma

Informacje dla autorów

 1. Aby zapobiec zjawiskom tzw. ghostwriting i guest autorship, w wypadku artykułów będących wynikiem pracy co najmniej dwóch autorów prosimy autorów o złożenie odpowiedniego oświadczenia o ich wkładzie w powstanie publikacji (formularz do pobrania ze strony http://www.wydawnictwo.ue.wroc.pl/pliki.php).
 2. Autorzy nie będący pracownikami Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu muszą dołączyć do artykułu wypełnioną i podpisaną umowę o dzieło dla autora artykułu (do pobrania ze strony http://www.wydawnictwo.ue.wroc.pl/pliki.php).
 3. Objętość artykułu powinna mieścić się w przedziale 0,5–1,0 ark.
 4. Do artykułu należy dołączyć:
  1. abstrakt w języku polskim i języku angielskim (samodzielny tekst o objętości ok 100 słów, który przeczytany w oderwaniu od reszty pracy ma poinformować o jej zawartości; powinien zawierać takie elementy, jak: sformułowanie celu badawczego, identyfikację obiektu badań, istotę stosowanej metody, najważniejsze wyniki i wnioski)
  2. słowa kluczowe (min. 3, max 5) w języku polskim i języku angielskim.
 5. Dokładne informacje dotyczące poszczególnych czasopism są zawarte na stronie http://www.wydawnictwo.ue.wroc.pl/serie.php

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 20/2013 z dnia 5 kwietnia 2013 roku autorzy spoza Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu wnoszą opłatę za opublikowanie artykułu.

 1. Pracownicy i doktoranci spoza Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, którzy publikują swoje artykuły w czasopismach Uniwersytetu wnoszą opłatę w wysokości:
  1. 500 zł za opublikowany artykuł w czasopiśmie „Argumenta Oeconomica” oraz opublikowany artykuł w języku obcym w czasopiśmie z punktacją 8 punktów i więcej,
  2. 400 zł za opublikowany artykuł w języku polskim w czasopiśmie z punktacją 8 punktów i więcej,
  3. 300 zł za opublikowany artykuł w języku obcym w czasopiśmie z punktacją poniżej 8 punktów,
  4. 200 zł za opublikowany artykuł w języku polskim w czasopiśmie z punktacją poniżej 8 punktów.
 2. W sytuacji, gdy artykuł publikowany jest przez dwóch autorów, z których jeden jest pracownikiem Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, a drugi jest spoza Uniwersytetu, wpłata pracownika spoza Uniwersytetu równa się udziałowi procentowemu (ustalonemu przez autorów) i przemnożonemu przez stawkę , o których mowa w pkt. 1.
Realizacja: Spaceone